Jesteś na:

 


Witamy na stronachWOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII

UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 
w STALOWEJ WOLI


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami).

Podstawowym celem działania jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz działalności pozaleczniczej poprzez promocję zdrowia, realizację działań dydaktycznych, badawczych i szkoleniowych.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jako podmiot leczniczy wykonujący świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu realizuje:

 

  1. działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej,

  2. programy psychoterapii uzależnień (program podstawowy i program pogłębiony),

  3. programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie (program psychoterapii dla członków rodzin),

  4. indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze oraz rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

  5. działania konsultacyjno-edukacyjne dla człoków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.